Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 40.
Klíčová slova: dějiny, 17. stol., encyklopedie, 16. stol., renesance, kolonizace, reformace, kapitalismus, 18. stol., Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Indonésie, technika, výroba, průmysl, manufaktury, národnosti, Ghana, Mali, Songhaj, Kongo, Monomotapa, Arábie, sultanáty, Severní Amerika, Indiáni, kmeny, prérie, Kalifornie (USA), Střední Amerika, Jižní Amerika, Mexiko, Ohňová země, pampy, Mayové (jihoameričtí indiáni), Aztékové, Čibčové, Kečuové, Inkové, objevy, zámořské objevy, mořeplavci, Indie, Dálný východ, zeměpis, Itálie, Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Sicílie (Itálie), povstání, Austrálie, Leonardo da Vinci, 1452-1519, Santi, Raffaello, 1483-1520, Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, Ariosto, Ludovico, 1474-1533, humanismus, Tasso, Torquato, Benátky (Itálie), divadla, filozofie, Cardano, Girolamo, Telesio, Bernardino, Bruno, Giordano, 1548-1600, Vanini, Lucilio, Německo, selská povstání, války, církev, katolíci, spory, rytíři, měšťané, literatura, Luther, Martin, 1483-1546, Münzer, Tomáš, politika, Münsterská komuna, Frank, Sebastian, Zwingliánství, kalvinismus, Švýcarsko, kantony, Ženeva (Švýcarsko), Kalvín, Jan, 1509-1564, jezuité, Papežská kurie, kurie, Francie, absolutismus, buržoazie, šlechta, občanské války, hugenoti, monarchie, Richelieu, Armand Jean Du Plessis, duc de, 1585-1642, Marot, Clément, Rabelais, Francois, 1494-1553, Plejáda, publicistika, Bodin, Jean, 1530-1596, umění, architektura, Descartes, René, 1596-1650, klasicismus, realismus, de Bergerac, Cyrano, výtvarné umění, Španělsko, Karel I. Franz Josef, rakouský císař, 1887-1922, Valencie, Mallorca, Filip II. (1527-1598), třicetiletá válka, 1618-1648, Cervantes y Saavedra, Miguel de, 1547-1616, Vega, Lope de, 1562-1635, Calderón de la Barca, Pedro, Velázques, Diego Rodriquez, dramata, malířství, Nizozemsko, Holandsko, vestfálský mír, Brueghel, Pieter, 1525-1569, Flandry (Belgie), Vlámsko, Rubens, Petrus Paulus, 1577-1640, Rembrandt, Harmensz van Rijn, 1606-1669, Anglie, rolníci, vyvlastnění, obchody, Tudorovci (rod), Skotsko, Irsko, utopie, Moore, Thomas, 1478-1535, Shakespeare, William, 1564-1616, Skandinávie, Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Rakousko, Habsburkové (rod), Ferdinand I. Habsburský, římskoněmecký císař, 1503-1564, Čechy (Česká republika), Uhersko, Balkán, Sedmihradsko, Turci, kultura, Osmanská říše, Moldavsko, Valašsko (Česko), Polsko, velkostatky, Ukrajina, Bílá Rus, Litva, Lotyšsko, Estonsko, řemesla, města, Moskva (Rusko), Rusko, centralizace, reformy, Bolotnikovovo povstání, intervence, Stolbovský mír, Deulinské příměří, Smolenská válka, Safíjovci, Írán, Kavkaz, Střední Asie, Kazachstán, Kirgizové, Sýrie, Egypt, Libanon, Afrika, dynastie Ming, Madjapahit, Bantam, Japonsko, Tokugawa , 1542-1616, Korea, Mandžusko, kolonie, Východoindická společnost, vědy, přírodní vědy, rozvoj, astronomie, fyzika, matematika, Erasmus Rotterdamský, 1466-1536, Akbar Veliký, alba, Aristotelés, 384-322 př. Kr., Bacon, Francis, 1561-1626, Godunov, Boris Fedorovič, ruský car, ca 1552-1605, Ivan IV., Hrozný, 1530-1584, Jindřich IV. Navarský, 1553-1610, Karel V., římskoněmecký císař, 1500-1558
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: česká literatura, slovenská literatura, literární díla, památky písemné, písemnictví, učebnice středních škol, antická literatura, římská literatura, řecká literatura, poč. -1914, moderna, rejstříky, 9. stol. -1914, souvislosti, monografie, 20.stol., počátek, světová literatura, orientální literatura, staroslověnské legendy, Chelčický, Petr, ?-po 1450 myslitel, Evropa, dějepisectví, jazykověda, novinářství, časopisectví, divadla, poezie, Goethe, Johann W., 1749-1832, Jungmann, Josef, 1773-1847 jazykovědec, Rukopis královédvorský, lidová kultura, Mácha, Karel Hynek, 1810-1836 básník, Tyl, Josef Kajetán, 1808-1856 dramatik, Erben, Karel Jaromír, 1811-1870, radikalismus, utopie, Gogol, Nikolaj V., 1809-1852, Havlíček Borovský, Karel, 1821-1856 básník, Němcová, Božena, 1820-1862, Májovci (umělec. skupina), Hálek, Vítězslav, 1835-1874 spisovatel, Světlá, Karolína, 1830-1899 spis., Arbes, Jakub, 1840-1914 spisovatel, Neruda, Jan, 1834-1891básník, Čech, Svatopluk, 1846-1908 básník, ruchovci (seskup. básníků), Sládek, Josef Václav, 1845-1912 básník, spis., Vrchlický, Jaroslav, 1853-1912 básník, Zeyer, Julius, 1841-1901 spisovatel, dětská literatura, vesnické romány, dějiny, Orient, Morava (Česko), křesťanství, střední školy, přehledy, starověká literatura, středověká literatura, novověk, 1. světová válka, příručky, směry a skupiny literární, husitství, humanismus, renesance, klasicismus, preromantismus, romantismus, spisovatelé, díla, národní literatury, obrození národní české, do 1. svět. války, latinská literatura, Hus, Jan, 1371-1415, Komenský, Jan Amos, 1592-1670 č. pedagog, slovesnost lidová, osvícenství, rukopisy, štúrovci (skup. národ. buditelů, realismus, symbolismus, impresionismus, naturalismus, 15. stol., baroko, národní obrození, 19. stol., Česká moderna, sentimentalismus, literatura římská
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]