Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-5 z celkem 5.
Klíčová slova: dějiny, 17. stol., encyklopedie, 16. stol., renesance, kolonizace, reformace, kapitalismus, 18. stol., Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Indonésie, technika, výroba, průmysl, manufaktury, národnosti, Ghana, Mali, Songhaj, Kongo, Monomotapa, Arábie, sultanáty, Severní Amerika, Indiáni, kmeny, prérie, Kalifornie (USA), Střední Amerika, Jižní Amerika, Mexiko, Ohňová země, pampy, Mayové (jihoameričtí indiáni), Aztékové, Čibčové, Kečuové, Inkové, objevy, zámořské objevy, mořeplavci, Indie, Dálný východ, zeměpis, Itálie, Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Sicílie (Itálie), povstání, Austrálie, Leonardo da Vinci, 1452-1519, Santi, Raffaello, 1483-1520, Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, Ariosto, Ludovico, 1474-1533, humanismus, Tasso, Torquato, Benátky (Itálie), divadla, filozofie, Cardano, Girolamo, Telesio, Bernardino, Bruno, Giordano, 1548-1600, Vanini, Lucilio, Německo, selská povstání, války, církev, katolíci, spory, rytíři, měšťané, literatura, Luther, Martin, 1483-1546, Münzer, Tomáš, politika, Münsterská komuna, Frank, Sebastian, Zwingliánství, kalvinismus, Švýcarsko, kantony, Ženeva (Švýcarsko), Kalvín, Jan, 1509-1564, jezuité, Papežská kurie, kurie, Francie, absolutismus, buržoazie, šlechta, občanské války, hugenoti, monarchie, Richelieu, Armand Jean Du Plessis, duc de, 1585-1642, Marot, Clément, Rabelais, Francois, 1494-1553, Plejáda, publicistika, Bodin, Jean, 1530-1596, umění, architektura, Descartes, René, 1596-1650, klasicismus, realismus, de Bergerac, Cyrano, výtvarné umění, Španělsko, Karel I. Franz Josef, rakouský císař, 1887-1922, Valencie, Mallorca, Filip II. (1527-1598), třicetiletá válka, 1618-1648, Cervantes y Saavedra, Miguel de, 1547-1616, Vega, Lope de, 1562-1635, Calderón de la Barca, Pedro, Velázques, Diego Rodriquez, dramata, malířství, Nizozemsko, Holandsko, vestfálský mír, Brueghel, Pieter, 1525-1569, Flandry (Belgie), Vlámsko, Rubens, Petrus Paulus, 1577-1640, Rembrandt, Harmensz van Rijn, 1606-1669, Anglie, rolníci, vyvlastnění, obchody, Tudorovci (rod), Skotsko, Irsko, utopie, Moore, Thomas, 1478-1535, Shakespeare, William, 1564-1616, Skandinávie, Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Rakousko, Habsburkové (rod), Ferdinand I. Habsburský, římskoněmecký císař, 1503-1564, Čechy (Česká republika), Uhersko, Balkán, Sedmihradsko, Turci, kultura, Osmanská říše, Moldavsko, Valašsko (Česko), Polsko, velkostatky, Ukrajina, Bílá Rus, Litva, Lotyšsko, Estonsko, řemesla, města, Moskva (Rusko), Rusko, centralizace, reformy, Bolotnikovovo povstání, intervence, Stolbovský mír, Deulinské příměří, Smolenská válka, Safíjovci, Írán, Kavkaz, Střední Asie, Kazachstán, Kirgizové, Sýrie, Egypt, Libanon, Afrika, dynastie Ming, Madjapahit, Bantam, Japonsko, Tokugawa , 1542-1616, Korea, Mandžusko, kolonie, Východoindická společnost, vědy, přírodní vědy, rozvoj, astronomie, fyzika, matematika, Erasmus Rotterdamský, 1466-1536, Akbar Veliký, alba, Aristotelés, 384-322 př. Kr., Bacon, Francis, 1561-1626, Godunov, Boris Fedorovič, ruský car, ca 1552-1605, Ivan IV., Hrozný, 1530-1584, Jindřich IV. Navarský, 1553-1610, Karel V., římskoněmecký císař, 1500-1558
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: dějiny, encyklopedie, 18. století, Evropa, Asie, Amerika, buržoazie, revoluce, Francie, Velká francouzská revoluce, Bastila, dobytí, rolníci, povstání, Deklarace lidských práv, církev, konfiskace, dělníci, postavení, zákony, ústavy, monarchie, svržení, Konvent, girondisté, jakobíni, Ludvík XVI., francouzský král, 1754-1793, popravy, politika, Paříž (Francie), thermidor, direktorium, Anglie, Irsko, Belgie, Batavská republika, Helvetská republika, Polsko, Rusko, Pavel I., Napoleon I. Bonaparte, francouzský císař, 1769-1821, války, napoleonské války, 1800-1815, císařství, Amienský mír, Turecko, Zakavkazsko, Egypt, Afrika, Španělsko, Itálie, Německo, Prusko, reformy, bitvy, Borodino (Rusko), Moskva (Rusko), Vídeňský kongres, Svatá aliance, Řecko, utopický socialismus, Fournier, Pierre Simon, Saint-Simon, Claude Henri de, Owen, Robert , 1771-1858, Malthus, Thomas Robert, Rakousko, Metternich, Klemens Lothar Wenzel, 1773-1859, filozofie, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, děkabristé, spolky, revoluční hnutí, Latinská Amerika, kolonie, osamostatnění, státy, Brazílie (Jižní Amerika), kapitalismus, dělnické hnutí, chartismus, továrny, Kanada, Austrálie, Jižní Afrika, Slezsko (Česko), tkalci, Uhersko, Čechy (Česká republika), Halič, karlisté, Krakov (Polsko), Švýcarsko, zemědělství, krize, nevolnictví, Spojené státy americké (USA), hospodářství, nezávislost, otroctví, černoši, plantáže, abolicionisté, freesoileři, Írán, Tanzimat, Indie, Angličané, Čína, feudalismus, opium, Nankingská smlouva, vědecký komunismus, komunismus, Marx, Karl, 1818-1883, Engels, Friedrich, 1820-1895, proletariát, marxismus, Manifest Komunistické strany, Praha (Česko), 1848, bábitské hnutí, Santálové, Mandžusko, Korea, Japonsko, řemesla, Jih proti Severu, Brown, John, 1800-1859, Lincoln, Abraham, 1809-1865, krymská válka, Gercen, Alexander Ivanovič, Černyševskij, Nikolaj, 1828-1889, Dobroljubov, Nikolaj Alexander, Střední Asie, Balkán, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Kréta, Rakousko-Uhersko, Chorvatsko, Slovinci, Internacionála, komunisté, Prusko-francouzská válka, literatura, umění, kultura, klasicismus, romantismus, realismus, Hugo, Victor, 1802-1855, Sand, George, 1804-1876, Béranger, Pierre-Jean de, 1780-1857, Stendhal, 1783-1842, Balzac, Honoré de, 1799-1850, Mérimée, Prosper, Flaubert, Gustave, 1821-1880, divadla, malířství, hudba, Schiller, Friedrich, 1759-1805, Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832, Heine, Heinrich, 1797-1856, Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, Wagner, Richard, 1813-1883, Byron, George Gordon, 1788-1824, Shelley, Percy Bysshe, 1792-1822, Keats, John, 1795-1821, Scott, Walter, 1771-1832, Dickens, Charles, 1812-1870, Puškin, Alexandr Sergejevič, 1799-1837, Lermontov, Michail Jurjevič, 1814-1841, Gogol, Nikolaj Vasil'jevič, 1809-1852, Belinskij, Vissarion Grigor'jevič, 1811-1848, Ostrovskij, Alexander Nikolajevič (1823-1886), Turgeněv, Ivan Sergejevič, Gončarov, Ivan Alexandrovič, 1822-1891, Dostojevskij, Fjodor Michajlovič, 1821-1881, Tolstoj, Alexej Konstantinovič, 1817-1875, Gribojedov, Alexandr Sergejevič, Mickiewicz, Adam 1798-1855, Chopin, Fryderyk, 1810-1849, Smetana, Bedřich, 1824-1884, Liszt, Ferenc, 1811-1886, Stowe, Harriet Beecher, 1811-1896, Whitman, Walt, Arábie, vědy, přírodní vědy, technika, stroje, průmysl, textilnictví, kovy, motory, hornictví, metalurgie, chemie, polygrafie, fotografie, vynálezy, železnice, průplavy, letectví, telegrafie, matematika, astronomie, mechanika, fyzika, zákon o zachování energie, elektřina, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, psychologie, lékařství, objevy, zeměpis, vědci, 19. století
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Academia, 2008
Klíčová slova: Čechy (Česká republika), literatura, spisovatelé, překladatelé, tiskaři, nakladatelství, časopisy, kritici, historici, dějiny, encyklopedie, lexikony, slovníky, Sabina, Karel, Saudek, Erik Adolf, Sauer, Franta, Sedláček, August, Sedloň, Michal, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Sekora, Ondřej, Scheinpflug, Karel, Scheinpflugová, Olga, 1902-1968, Schmoranz, Gustav, Schmoranz, Zdeněk, Schulz, Karel, Schulzová, Anežka, Schweigstill, Bohumil, Sílová, Bohumila, Skála ze Zhoře, Pavel, Skoumal, Aloys, Skoumalová, Hana, Skružný, Josef, Skupa, Josef, Skupina surrealistů v ČSR, Sládek, Josef Václav, Slavata z Chlumu a Košumberka, Vilém, Slovo a slovesnost, Smažík, František, Směja, Fran, Snížek, Jan, Snížek, Jindřich, Sobotka, Primus, Sojka, Václav, Sojková, Kamila, Sokol-Tůma, František, 1856-1925, Soldan, Fedor, Minaříková, Jarmila, Sova, Antonín, Spáčil, Jindřich, Spiess, Bedřich Vilém, Spiess, Friedrich Wilhelm, Spilka, Josef, Srbová, Olga, Stanislav ze Znojma, Stašek, Antal, Stehlík, Ladislav, Stejskal, Bohuš, Stiebitz, Ferdinand, Stoklas, Eugen, Stránecká, Františka, Strnadel, Josef, Stroupežnický, Ladislav, Sula, Pavel, Sumín, Jiří, surrealismus, Sušil, František, Svatá, Jarmila, Svátek, Josef, Svatopluk, Turek, Svatý Václave, Světlá, Karolína, 1830-1899, Svoboda, František Xaver, 1860-1943, Svobodová, Růžena, 1868-1920, Svozilová-Johnová, Herma, Sychra, Matěj Josef, Syndikát českých spisovatelů, Synek, Adolf, Synek, Emil, Šafařík, Pavel Josef, Šacha, Vladimír, Šajner, Donát, Šalda, František Xaver, 1867-1937, Šamberk, František Ferdinand, Šamotulský kancionál, Šárecká, Maryša, Šašek z Bířkova, Václav, Šedivý, Prokop, Šimáček, Matěj Anastasia, Šimáček, Radovan, Šindler, Valentin, Šíp, Ladislav, Šípek, František, Šípek, Karel, Šír, František, Šír, Josef, Šlejhar, Josef Karel, Šmahelová, Helena, 1910-1997, Šmejkal, Jaromír Václav, Šmilovský, Alois Vojtěch, Šnajdr, Karel Sudimír, Šolc, Václav, Špačková, Lída, Špindler, Ervín, Šrámek, Fráňa, 1877-1952, Štáflová, Vlasta, Štech, Václav, Štech, Václav Vilém, Štěpánek, Bohumil, Štěpánek, Jan Nepomuk, Štěpánek, Zdeněk, Štítný, Tomáš ze Štítného, Štolba, Josef, Štoll, Ladislav, Štorch, Eduard, Štorch-Marien, Otakar, Štyrský, Jindřich, Šubert, František Adolf, Šusta, Josef, Šváb-Malostranský, Josef, Švanda ze Semčic, Karel, Táborský z Klokotské Hory, Jan, Tauer, Felix, Taufer, František, Taufer, Jiří, Technik, Alfred, Teige, Karel, Těsnohlídek, Rudolf, 1882-1928, Tetauer, Frank, Téver, Felix, Thám, Václav, Theer, Otakar, Thiele, Vladimír, Tille, Václav, Tilschová, Anna Maria, 1873-1957, Tobolka, Zdeněk Václav, Toman, Josef, Toman, Karel, Tomanová, Miroslava, Tomeček, Jaromír, Tomek, Václav Vladivoj, Tomek, Václav Vratislav, Tovačovský z Cimburka, Ctibor, Träger, Josef, Trávníček, František, Tréval, Emil, Trojan, Josef, Trojan, Emanuel, Troska, Jan Matzal, Tůma, Karel, Turinský, František, Tyl, Josef Kajetán, 1808-1856, díla, 9. století, 10. století, 11. století, 12. století, 13. století, 14. století, 15. století, 16. století, 17. století, 18. století, 19. století, 20. století
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]